İ L A N
ŞUHUT İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN
 
            1-İlçemiz Baş Mahallesi  Sarnıç Mevkiinde bulunun 100 Öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu  5(Beş) yıl süreyle kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
            2-İhale 15 Ağustos Çarşamba günü saat 14:30 da Hükümet Binası Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.İstekli çıkmadığı veya teklif edilen bedellin komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı kanun hükümlerine göre ihalenin 23  Ağustos 2018 Çarşamba günü aynı adreste saat 14:30 yapılacaktır.
            3- İhalesi yapılacak alan Öğrenci yurdunun şartnamesi mesai saatleri içerisinde Şuhut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce görülebilir.
            4-İsteklilerin İhaleye Katılabilmeleri için;
                        A-GERÇEK KİŞİLERİN
            a) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe
            b)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (TR460001000417323364245001) hesabına belirtilen tutarda geçici teminatın yatırılması.
            c)Söz konusu yerin ve ihale dosyasının (Şartnamenin)tamamının yerinde görüldüğüne dair belge.
            d) 2018 Yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi
            e) Nüfus Cüzdan fotokopisi
            f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikle imza sirküsü
                        B-TÜZEL KİŞİLERİN;
            a) Gerçek kişilerden istenen(a),(b) ve (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında ayrıca;
            b) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
            c)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi
            d)Şirket ortaklarının isimleri ile ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik edilen belgeleri
            e)Ortak girişim olması halinde, noter tasdikle ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi
            6-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde  ihale salonunda hazır bulunmaları
            7-Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
            8-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan Olunur.
KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNİN MUHAMMEN BEDELİ
Adres
Alan (M²)
Niteliği
1 Yıllık Muhammen Bedeli Kdv Hariç (")
Geçici Teminatı (")
İhale Tarih ve Saati
İhale Şekli (2886 S.K.)
Baş Mah. Sarnıç Mevki
3726
4 Katlı Öğrenci Yurdu
9.500.00.-TL
285.00.- TL
15.08.2018
14:30
45.Md.