İHALE İLANI
Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi  Atlıhisar Köyü İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Konferans Salonu Yapım işi Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*
:
1-İdarenin
 
a) adresi
:Hükümet Konağı     Şuhut / Afyonkarahisar
b) telefon ve faks numarası
:0 272 718 33 75
c) elektronik posta adresi (varsa)
:
    d) İlgili Personel
: Mehmet GÜNHAN Birlik Müdürü
2-İhale konusu malın/işin
 
a) niteliği, türü, miktarı
Şuhut  Atlıhisar Köyü İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Konferans Salonu Yapım işi
b) teslimi veya işin yapılacak [yeri/yerleri]
Şuhut İlçesi Atlıhisar Köyü
c) Başlama Tarihi
Sözleşme imzalanmasından ve yer tesliminden sonra.
     d) Bitiş Tarihi
Sözleşme imzalanmasından ve yer tesliminden sonra 120 gün
3-İhale dokümanının nerede görülebileceği ve nereden hangi bedelle alınabileceği
Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin odası
Doküman Bedeli: 500,00-TL.
4-İhalenin
 
a) yapılacağı yer
Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği odası
b) tarihi ve saati
25.04.2018 Çarşamba   Saat: 15:00
5- Tekliflerin
 
    a) Nereye verileceği
Hükümet Konağı Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin odası
    b) Tarih ve saati
25.04.2018 Çarşamba    Saat: 15:00’a kadar
6-Geçici teminat miktarı (en az)
Teklif edilen tutarın %3 ‘ü
 
 
 
7.1.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :
 
 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
           a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
          a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
       c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
   d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
   e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten ve kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın belirtildiği anlaşma ve sözleşme belgesi vermeleri gerekir.
   f) İhale dokümanının alındığına dair dokuman bedeli alındı makbuzu.(Köylere Hizmet Götürme Birliğine makbuz karşılığı yatırılabilir) yada Şuhut Ziraat Bankası 32336439-5005 nolu hesaba yatırılabilir.
   g) Teklif edilen miktarın en az %3 ü kadar geçici teminat. Banka Teminat Mektubu yada Şuhut Ziraat Bankası Köylere Hizmet Götürme Birliği nin 32336439-5005 nolu hesaba nakdi olarak yatırılabilir.
  h) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
   ı) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
            1-İş deneyim belgesi isteklinin son 15 (Onbeş) yıl içerisinde yurt içi ve dışında Kamu ve Özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 i oranında gerçekleştirdiği veya %50’i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işlerle ilgili deneyim gösteren ve teklif edilen bedelin %50 si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
 
Belgelerin sunuluş şekli :
 
a) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
b) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
c)İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
            
     8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
                        9- Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder.
                        10- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Fiyat avantajı (farkı) uygulanmayacaktır.
                   11-İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine toplam bedel üzerinden fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
                        12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
                        13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Birliğimiz Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Birliğimiz Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.16/04/2018                              
                                                                                                          Şuhut Kaymakamlığı   
                                                                                              Köylere Hizmet Götürme Birliği